1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie zgłoszenia w formie elektronicznej  do szkoły obwodowej

03.03.2023

od godz. 10:00

08.03.2023

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17.03.2023

od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat

17.03.2023

od godz. 14:00

20.03.2023

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

21.03.2023

od godz. 14:00

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne do szkół,

które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie wniosku lub zgłoszenia w formie elektronicznej  wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.05.2023

od godz. 10

30.05.2023

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

07.06.2023

od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat

07.06.2023

od godz. 14:00

09.06.2023

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

13.06.2023

od godz. 12:00

Powiadomienie szkoły obwodowej  o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

niezwłocznie

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów: sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie deklaracji o przystąpieniu do próby sprawności fizycznej

08.05.2023

19.05.2023

do godz. 15:00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

 

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

31.05.2023

12.06.2023

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16.06.2023

godz. 13:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane

16.06.2023

od godz. 13:00

20.06.2023

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

21.06.2023

godz. 13:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 21.06.2023

Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji
o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

22.06.2023

godz.12:00

Złożenie deklaracji o przystąpieniu do próby sprawności fizycznej na wolne miejsca w klasach IV sportowych

22.06.2023

od godz. 12:00

23.06.2023

do godz. 15:00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

 

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

26.06.2023

27.06.2023

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29.06.2023

godz. 13:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane

29.06.2023

od godz. 13:00

30.06.2022

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

03.07.2023

godz.13:00

 

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Etap rekrutacji  

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych w szkole podstawowej we Wrocławiu  

22.03.2023

24.03.2023

do godz. 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

09.05.2023

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.05.2023

godz. 15:00

Złożenie dokumentacji w sekretariacie Szkoły

27.06.2023

29.06.2023

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII szkoły podstawowej we Wrocławiu

30.06.2023

godz. 13:00

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych
dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu
w terminie na wolne miejsca, w uzgodnieniu ze szkołą

do końca sierpnia 2023

Procedura odwoławcza

od 30 czerwca 2023 r.

W sprawie szczegółowych infomacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowch należy sprawdzić stronę internetową szkoły lub zwrócić się do dyrektora szkoły, w której będzie przeprowadzona rekrutacja.