Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu posiadający profil zaufany rejestrując wniosek powinni:

  • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
  • wybrać maksymalnie 3 szkoły (w tym obowiązkowo szkołę obwodową na ostatnim miejscu), określając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej
    do najmniej preferowanych,
  • zaznaczyć odpowiednie kryteria,
  • załączyć w systemie odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,
  • podpisać wniosek podpisem zaufanym.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

  • pobrać wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru,
  • wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie,
  • złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru.