Rekrutacja dla dzieci zamieszkujących we Wrocławiu,urodzonych w latach 2017 - 2020:

2020 r. – 3 latki

2019 r. – 4 latki

2018 r. – 5 latki

2017r.  – 6 latki

W rekrutacji mogą też wziąć udział dzieci ze starszych roczników posiadające decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.

 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny –  t.j. Dz. U.  2019 r. poz. 1145 ze zm.).

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2023r.),

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.