Spis treści

Logowanie i dane w systemie

Jak może się zalogować kandydat, który chce wziąć udział w elektronicznej rekrutacji?

 • Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w wybrany poziom rekrutacji będzie możliwość wejścia do systemu za pomocą portalu login.gov.pl z wykorzystaniem logowania przez profil zaufany. Złożenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji przez jednego z rodziców.

Jak może się zalogować kandydat, który uczęszczał do przedszkola  prowadzonego przez gminę Wrocław i chce zmienić placówkę?

 • Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl  i kliknięciu w wybrany poziom rekrutacji  będzie możliwość wejścia do systemu za pomocą portalu login.gov.pl z wykorzystaniem logowania przez profil zaufany.

Jak może się zalogować kandydat, który nie posiada numeru PESEL (obcokrajowiec)?

 • Rodzic kandydata będącego obcokrajowcem musi posiadać aktywny profil zaufany jeśli chce wprowadzić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. Jeśli rodzic nie posiada profilu zaufanego musi udać się po wniosek w formie papierowej do placówki I wyboru, a po jego uzupełnieniu wraz z załącznikami złożyć go w wybranej placówce.

Kiedy będzie można zalogować się do sytemu?

 • W dniu rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, tj. 22 marca 2023 r. od godziny 12.00.

Złożenie wniosku

Czy wystarczy wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji?

 • Tak, wystarczy wypełnić wniosek w systemie. Należy jednak pamiętać o dołączeniu załączników potwierdzających spełnianie kryteriów i podpisaniu wniosku elektronicznie.

Czy złożony i podpisany elektronicznie wniosek może zostać poprawiony?

 • Tak, wprowadzony wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji może zostać poprawiony do momentu zamknięcia możliwości wprowadzenia wniosków. Należy jednak pamiętać, aby poprawiony wniosek ponownie podpisać elektronicznie.

Czy wniosek może złożyć osoba trzecia?

 • W sytuacji złożenia wniosku w formie elektronicznej rodzic załącza odpowiednie dokumenty w systemie w formie skanu i podpisuje je swoim profilem zaufanym.Jeśli nie składa się wniosku w systemie, to wcześniej pobrany wniosek z placówki musi zostać podpisany przez rodzica wraz z załącznikami, a do wniosku powinno zostać dołączone pełnomocnictwo do danej czynności dla osoby składającej wniosek.

Statusy wniosku

Rodzaje statusów:

 • Status – „Wniosek zarejestrowany”

 • Status – „Wniosek zweryfikowany”

Po wprowadzeniu wniosku w systemie i jego podpisaniu profilem zaufanym w panelu kandydata mam informację o statusie, iż wniosek został zarejestrowany. Co to oznacza?

 • Status zrejestrowany oznacza, że wniosek został wprowadzony w całości i oczekuje na weryfikację przez placówkę I wyboru. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie rodzic otrzyma na podany adres e-mail informację o jego rejestracji, natomiast po podpisaniu wniosku profilem zaufanym rodzic otrzymuje informację na adres e-mail wpisany w panelu danych kontaktowych w profilu zaufanym.

Co oznacza status wniosku – wniosek zweryfikowany?

 • Status zweryfikowany oznacza, że placówka I wyboru sprawdziła wniosek oraz załączniki pod względem poprawności danych i wskazanych informacji. Wniosek ze statusem „zweryfikowany” bierze udział w rekrutacji. Po weryfikacji wniosku przez placówkę rodzic otrzymuje informację e-mail o zweryfikowaniu wniosku oraz nie może dokonywać zmian w jego treści.

Na koncie dziecka pod statusem zarejestrowany ukazała się informacja: „Wezwanie do uzupełnienia. Powód: Brak prawidłowego zaświadczania”.

 • Oprócz statusu na koncie kandydata rodzic otrzyma również wiadomość e-mail  o potrzebie uzupełnienia zarejestrowanego wniosku o brakujące elementy. W wiadomości e-mail zostanie wskazana nieprawidłowość/brak  załączników oraz wskazany termin do uzupełnienia. Braki należy uzupełnić dostarczając odpowiednie dokumenty do placówki w wyznaczonym terminie.

Nie otrzymałem e-maila informującego o statusie wniosku. Co mam zrobić?

 • Należy zalogować się do systemu rekrutacji  i zweryfikować adres e-mail wpisany w zakładce „Dane rodziców”.

Etapy rekrutacji

Co to jest pierwszy i drugi etap rekrutacji?

 • Określenie etapów rekrutacji jako pierwszy i drugi wynika z obowiązywania dwóch rodzajów kryteriów tj. etap pierwszy-kryteria ustawowe (tj. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą), etap drugi - kryteria określone przez organ prowadzący.

  W rekrutacji oba etapy rozpoczynają się 22 marca 2023 r., a kończą się 27.04.2023 r.

Co to jest rekrutacja uzupełniająca?

 • Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 12 czerwca 2023 r. i odbywa się na pozostałe wolne miejsca, które wykażą placówki (jest to uzupełnienie głównej rekrutacji przeprowadzonej w dniach 22.03.2023 – 27.04.2023 r.).

Jakie zasady obowiązują w rekrutacji uzupełniającej?

 • W rekrutacji uzupełniającej obowiązują te same zasady co w rekrutacji głównej odbywającej się w dniach 22.03.2023 – 27.04.2023 r.

Kryteria

Zamieszkiwanie we Wrocławiu

Co w przypadku kiedy ktoś wie, że przeprowadzi się do Wrocławia po terminie rekrutacji elektronicznej i np. od lipca będzie to jego miejsce zamieszkania?

 • Jeśli ma już dokument, który potwierdza, że jego miejsce zamieszkania będzie we Wrocławiu to może wziąć udział w elektronicznej rekrutacji.

Czy trzeba być zameldowanym we Wrocławiu?

 • Nie, nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu. Rodzic wypełniając wniosek            w systemie wpisuje aktualny adres zamieszkania. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

 1. a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym

 2. b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2023 r.

 3. c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem (np. umową przedwstępną z developerem, aktem notarialnym zakupu nieruchomości, umową najmu)

Co w sytuacji, kiedy dzieckiem zajmuje się babcia, dziecko jest u niej zameldowane, a rodzice są zameldowani gdzie indziej (inna ulica, miasto, zagranica) i nie ma jeszcze wyroku sądu stwierdzającego opiekę?

 • Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 • Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Brak jest zatem podstawy prawnej, aby w opisanym wyżej przypadku przyjmować miejsce zamieszkania dziecka z babcią.

Wielodzietność

Czy można zaznaczyć to kryterium, jeśli dzieci z poprzedniego związku wychowują się w innym domu (z drugim rodzicem).

 • Nie, chodzi o wielodzietność rodziny wychowującej troje i więcej dzieci w jednym gospodarstwie domowym. Zgodnie z definicją pojęcia rodziny należy brać pod uwagę małżonków oraz ich wspólne dzieci.

Czy można zaznaczyć to kryterium, jeśli dziecko ukończyło 18 rok życia?

 • Tak, jeżeli jest to dziecko uczące się i wychowywane we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy rodzina wychowująca obecnie dwoje dzieci, która spodziewa się kolejnego dziecka uznawana jest za rodzinę wielodzietną?

 • Jeśli powiększenie rodziny nastąpi w okresie składania wniosku rekrutacyjnego, to rodzice mogą zaznaczyć kryterium wielodzietności. Jeśli urodzenie nastąpi po terminie składania wniosków rekrutacyjnych rodzice nie będą mogli skorzystać z tego kryterium.

Niepełnosprawność kandydata

Czy dziecko niepełnosprawne można rekrutować tylko do przedszkola integracyjnego?

 • Nie. Można wybrać również przedszkola ogólnodostępne.

Niepełnosprawność rodziców

Czy punkty za niepełnosprawność rodziców sumują się, czy kandydat otrzymuje 200 punktów bez znaczenia, czy jest jedna osoba niepełnosprawna w rodzinie, czy dwie?

Są dwa kryteria do wyboru: albo oboje rodzice są niepełnosprawni albo jeden. Nie można zaznaczyć obu tych kryteriów jednocześnie. Za niepełnosprawność rodziców maksymalnie można otrzymać 200 punktów.

Zatrudnienie rodziców

Czy umowa-zlecenie lub umowa o dzieło jest traktowane jako praca i można wskazać je w formularzu rekrutacyjnym?

 • Każda umowa (umowa-zlecenie, o dzieło, działalność gospodarcza itd.) jest traktowana jako praca.

Czy osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym jest traktowana jako osoba zatrudniona?

 • W przypadku osób będących na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych -  są to osoby pozostające w stosunku pracy. Osoby takie po zaznaczeniu odpowiedniego kryterium są zobligowane do dołączenia zaświadczenia o zatrudnieniu przy składaniu dokumentacji. Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą, składa odpowiednie oświadczenie.

Co w przypadku, gdy prowadzona przeze mnie jednoosobowa działalność gospodarcza jest zawieszona? Czy w takim wypadku jestem zatrudniony?

 • W przypadku zawieszenie działalności w czasie trwania rekrutacji osoba nie może skorzystać z kryterium „zatrudnienia”.

Rodzeństwo w tej samej placówce

Czy za dziecko, które kończy edukację w przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutuje się do klasy pierwszej w tym samym zespole należą się punkty przy rekrutacji młodszego rodzeństwa do tego samego przedszkola?

 • Tak, dzieciom zgłaszanym w tym samym momencie do placówki należą się punkty.

Dziecko uczęszczające do żłobka

Co oznacza kryterium „Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta”?

Dochód

Czy należy wpisać dochód brutto czy netto?

 • Należy wpisać dochód netto, co do grosza (nie należy zaokrąglać dochodu).

Jak wyliczyć dochód?

 • W celu wyliczenia dochodu należy posłużyć się kalkulatorem dochodu na stronie elektronicznego systemu rekrutacji.

Wyliczając dochód (bez użycia kalkulatora dochodu) można posłużyć się wzorem:

Dochód ojca:                                                  Dochód matki:

I miesiąc – 3150 zł                                          I miesiąc – 2800 zł

II miesiąc – 3300 zł                                         II miesiąc – 2958 zł

III miesiąc 2900 zł                                           III miesiąc – 2749 zł

Suma: 9.380 zł                                               Suma: 8507 zł

 • 9.380 zł + 8507 zł = 17 887 zł

 • 17 887 zł : 3 (miesiące) = 5962, 33 zł (dochód miesięczny w rodzinie)

 • 5962, 33 zł : 4 osoby w rodzinie = 1490,58 zł (miesięczny dochód na osobę w rodzinie)

Czy świadczenie rodzinne 500+ wliczane jest do dochodu podczas rekrutacji?

 • Świadczenie rodzinne 500+ nie jest wliczane do dochodu gospodarstwa domowego na potrzeby rekrutacji.

Które miesiące bierze się pod uwagę?

 • Dowolne trzy miesiące z sześciu poprzedzających złożenie wniosku (nie muszą być kolejne), przy czym dochód matki i ojca należy podać z tych samych miesięcy.

Jakie zarobki należy wpisać, jeżeli są one w walucie obcej?

 • Należy dokonać przeliczenia dochodu na złotówki po średnim kursie NBP na dzień 22 marca 2023 r.

Dokumenty potwierdzające

Oświadczenia

Gdzie są dostępne wzory oświadczeń?

 • Wzory oświadczeń są załącznikami do Uchwały Nr LXIV/1664/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 roku. Na stronie elektronicznego systemu rekrutacji – rekrutacje.edu.wroclaw.pl w zakładce „Pliki/druki do pobrania” dostępne są aktywne druki załączników do wypełnienia.

Oryginał czy kopia

Czy dyrektor placówki zatrzymuje dokumenty potwierdzające kryteria czy są one tylko do wglądu np. wyroki rozwodowe?

 • W sytuacji złożenia wniosku w formie elektronicznej rodzic załącza odpowiednie dokumenty w systemie w formie skanu o łącznej wadze do 4 MB. Jeśli wniosek został pobrany w placówce i zostaje złożony w formie papierowej, to Dyrektor zatrzymuje dokumenty składane przez rodziców razem z wnioskiem i nie ma możliwości ich odzyskania.

Czy należy składać oryginały czy kopie dokumentów potwierdzających kryteria?

 • Dokumenty mogą być składane: w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej należy załączyć odpowiedni skan dokumentu do systemu.

Czy rodzic wypełniając wniosek w systemie i dołączając do niego skany odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów ma wydrukować wniosek i załączniki i złożyć je w  placówce pierwszego wyboru.

 • Wypełniony w systemie wniosek wraz z załącznikami, który zostaje podpisany elektronicznie uznawany jest za wniosek kompletny. Wówczas rodzic nie drukuje wniosku z załącznikami i nie składa go w placówce.

Czy komisja rekrutacyjna może żądać dodatkowych dokumentów?

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo wglądu do innych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Kopie innych dokumentów, które nie są wymagane, nie powinny zostać dołączone do składanego wniosku rekrutacyjnego. Przewodniczący komisji może wezwać rodzica do przedstawienia innych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Zamieszkiwanie we Wrocławiu

W jaki sposób należy udokumentować zamieszkiwanie we Wrocławiu w przypadku braku zameldowania?

 • Rodzice przedstawiają dokument potwierdzający zamieszkiwanie - umowa najmu, umowa kupna mieszkania.

Niepełnosprawność kandydata/ rodziców/ rodzeństwa

Jakie dokumenty potwierdzają niepełnosprawność?

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Co to są orzeczenia równoważne ?

 • Zgodnie z poniższą tabelą:

Odpowiadające sobie orzeczenia stopnia niepełnosprawności

Dawny system orzecznictwa

Obecny system orzecznictwa

Orzeczenia Komisji lekarskich ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia MON oraz MSWiA

Orzeczenia lekarzy orzeczników

Orzeczenia Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzeczenia rentowe

I grupa inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

II grupa inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

**

III grupa inwalidzka

Częściowa niezdolność do pracy, celowość przekwalifikowania

Lekki stopień niepełnosprawności

Stała lub długookresowa niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Samotne wychowywanie

W jaki sposób udokumentować samotne wychowywanie dziecka?

 • Należy złożyć  lub załączyć w systemie prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu a także wypełnić oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu (np. wyrok sądu orzekający pozbawienie praw rodzicielskich ojca/matki). Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu. Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez odpowiednie instytucje publiczne, np. MOPS.

Piecza zastępcza

Jaki dokument poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą?

 • Potwierdzeniem pieczy zastępczej jest orzeczenie sądu lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą

Zatrudnienie rodziców

Jak długo jest ważne zaświadczenie o zatrudnieniu?

 • Zaświadczenie wystawione od stycznia 2023 roku jest ważne przez cały okres rekrutacji tj. do 31 sierpnia 2023 r.

Dziecko uczęszczające do żłobka

Z jaką datą musi być wystawione zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka?

 • Wszelkie zaświadczenia powinny być wystawiane w okresie trwania rekrutacji (od stycznia do sierpnia); o ich zawartości/treści decydują podmioty, które wystawiają w/w dokumenty.

Dochód

Jak udokumentować dochód?

 • Należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu.

Rejonizacja i punkty za odległość

Czy w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych obowiązuje rejonizacja i naliczanie punktów za odległość?

 • W rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie obowiązuje rejonizacja oraz nie są naliczane punkty za odległość zamieszkania kandydata od placówki.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a system rekrutacji do żłobków

Czy hasła uzyskane podczas rekrutacji do żłobków prowadzonych przez Miasto Wrocław obowiązują w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych?

 • Hasła uzyskane w systemie rekrutacji do żłobków prowadzonych przez Miasto Wrocław obowiązują wyłącznie w rekrutacji do żłobków.

Inne

Czy dziecko sześcioletnie (ur. 2017) może być rekrutowane do przedszkola czy do oddziału przedszkolnego w szkole?

 • Dziecko 6-letnie może być rekrutowane do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (zerówka).

Dla jakich grup wiekowych prowadzona jest rekrutacja?

 • Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest do 4 grup wiekowych: 3-latki ( ur. 2020r.) 4-latki (ur. 2019r.), 5-latki (ur.2018r.), 6-latki (ur.2017 r.). Rekrutacja obejmuje dzieci z danego rocznika, bez względu na miesiąc urodzenia.

Czy w każdym przedszkolu biorącym udział w elektronicznej rekrutacji występują do wyboru 4 grupy rekrutacyjne?

 • Występowanie grup rekrutacyjnych dla danej grupy wiekowej uzależnione jest od liczby wolnych miejsc w placówce. Może wystąpić sytuacja, iż w placówce, w danej grupie wiekowej nie będzie miejsc.

Czy dziecko 3 letnie urodzone  w 2020 roku  musi mieć ukończone 3 lata, aby wziąć udział w rekrutacji?

 • Wszystkie dzieci z rocznika 2020 mogą wziąć udział w rekrutacji, bez względu na miesiąc urodzenia.

Gdzie i kiedy dostępna będzie informacja o ilości miejsc do rekrutacji w poszczególnych placówkach?

 • Informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych dostępna będzie w systemie w dniu jego uruchomienia tj. 22 marca 2023 roku od godz. 12.00.

Co w sytuacji, kiedy dziecko 6-letnie nie dostanie się do żadnego wybranego oddziału przedszkolnego w szkole (zerówki) lub przedszkolu?

 • 6-latków obowiązuje roczne przygotowanie przedszkolne i w przypadku gdy dziecko nie dostało się do wybranego oddziału przedszkolnego Gmina Wrocław wskaże miejsce w placówce, która dysponuje wolnymi miejscami.

Jak i kiedy zostanie wskazane miejsce dla dzieci, które nie dostały się do placówki w podstawowej rekrutacji?

 • Po zakończeniu etapu rekrutacji podstawowej Gmina Wrocław wskaże kandydatom nieprzyjętym miejsce w placówce dysponującej wolnymi miejscami, biorąc pod uwagę uzyskaną liczbę punktów oraz położenie placówek w sąsiedztwie wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej. Rodzic otrzyma informację o wskazaniu miejsca drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail oraz pocztą tradycyjną w terminie: 15 maja 2023 r. do 6 czerwca 2023 r.

Rekrutacja uzupełniająca

Jakie należy podjąć działania w rekrutacji uzupełniającej? Czy trzeba ponownie wypełniać wniosek i zaznaczać kryteria?

 • W rekrutacji uzupełniającej należy wypełnić ponownie cały wniosek i dołączyć wszystkie wymagane załączniki. System nie generuje wniosku na podstawie poprzedniego.