Deklaracja dostępności

Rekrutacja do szkól ponadpodstawowych

Urząd Miejski we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo.

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia, filmy) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.

 • Linki – prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się
  w nowym oknie.

 • Strona internetowa nie posiada mapy strony.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • instrukcję obsługi,

 • wersję kontrastową

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia

 • E-mail: wok@um.wroc.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Wrocławia

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8

 • E-mail: kum@um.wroc.pl

 • Telefon: +48 71 777 77 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia: ul. W. Bogusławskiego 8,10

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,

 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,

 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,

 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,

 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.