Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,

HARMONOGRAM – REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Nabór I – elektroniczne składanie wniosków

od 15.05.2023 r.

do 21.07.2023 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 15.05.2023 r.

do 31.05.2023 r.

(do godz. 15:00)

Generowanie przez kandydatów wniosku w systemie wraz z dokumentami (kryteria społeczne i dodatkowe) w celu jego podpisania podpisem zaufanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub wydrukowanie go i złożenia do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Po 31.05.2023 r. kandydat wprowadzający podanie w elektronicznym systemie nie będzie miał możliwości wyboru powyższych oddziałów.

od 15.05.2023 r.

do 19.06.2023 r.

(do godz. 15:00)

Generowanie przez kandydatów wniosku w systemie wraz z dokumentami (kryteria społeczne i dodatkowe) w celu jego podpisania podpisem zaufanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub wydrukowanie go i złożenie w szkole wraz z dokumentami w szkole I wyboru - z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

19.06.2023 r.

od godz. 15:00

Blokada możliwości wprowadzania wniosków ze strony publicznej (blokada dla kandydatów).

od 23.06.2023 r.

do 10.07.2023 r. (do godz. 15:00)

Uzupełnienie w systemie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię/skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, w tym wpisanie w system elektronicznej rekrutacji ocen ze świadectwa.

od 23.06.2023 r.

do 10.07.2023 r. (do godz. 15:00)

Uzupełnienie w systemie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię/skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w tym wpisanie w system elektronicznej rekrutacji wyników z egzaminu ósmoklasisty.

od 23.06.2023 r.

do 10.07.2023 r. (do godz. 15:00)

Możliwość dokonania zmiany szkół w elektronicznym systemie przez kandydata.

od 10.07.2023 r.

do 17.07.2023 r. (do godz. 10:00)

Wprowadzenie przez placówkę prowadzącą rekrutację wyników prób sprawności fizycznej, sprawdzianów kompetencji językowych lub sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

od 10.07.2023 r.

do 17.07.2023 r. (do godz. 10:00)

Weryfikacja w systemie elektronicznym przez komisję rekrutacyjną zgodności wniosków elektronicznych ze złożonymi dokumentami/skanami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach, a także ostateczne zatwierdzenie wniosków w systemie. UWAGA: kandydat, którego wniosek nie zostanie potwierdzony nie będzie brany pod uwagę w rekrutacji.

17.07.2023 r.

godz. 10:00

Blokada możliwości zatwierdzania wniosków od strony placówki (blokada dla szkół).

18.07.2023 r.

od godziny 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 19.07.2023 r.

do 28.07.2023 r.

(do godz. 15:00)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

28.07.2023 r.

godz. 15:00

Zamknięcie etapu potwierdzania woli przyjęcia kandydata przez placówki w systemie (wpisanie potwierdzeń kandydatów do systemu).

31.07.2023 r.

do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.07.2023 r.

do godziny 15:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 3.08.2023 r.

Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU

od 1.08.2023 r.

do 3.08.2023 r.

(do godz. 15:00)

Generowanie przez kandydatów wniosku w systemie wraz z dokumentami (kryteria społeczne i dodatkowe) w celu jego podpisania podpisem zaufanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub wydrukowanie go i  złożenie w szkole wraz z dokumentami w szkole I wyboru - z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 1.08.2023 r.

do 3.08.2023 r.

(do godz. 15:00)

Generowanie przez kandydatów wniosku w systemie wraz z dokumentami (kryteria społeczne i dodatkowe) w celu jego podpisania podpisem zaufanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub wydrukowanie go i złożenia do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. W tym wpisanie w system elektronicznej rekrutacji wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz ocen ze świadectwa.

od 4.08.2023 r.

do 7.08.2023 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

od 4.08.2023 r.

do 7.08.2023 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych.

od 4.08.2023 r.

do 7.08.2023 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do szkół z programem nauczania wymagającym od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.

do 8.08.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki: prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 3.08.2023 r.

do 9.08.2023 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 4.08.2023 r.

do 8.08.2023 r.

(do godz. 10:00)

Weryfikacja w systemie elektronicznym przez komisję rekrutacyjną zgodności wniosków elektronicznych ze złożonymi dokumentami/skanami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta)okoliczności wskazanych w oświadczeniach, a także ostateczne zatwierdzenie wniosków w systemie. UWAGA: kandydat, którego wniosek nie zostanie potwierdzony nie będzie brany pod uwagę w rekrutacji.

9.08.2023 r.

od godziny 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 10.08.2023 r.

do 17.08.2023 r.

(do godz. 15:00)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

17.08.2023 r.

godz. 15:00

Zamknięcie etapu potwierdzania woli przyjęcia kandydata przez placówki w systemie (wpisanie potwierdzeń kandydatów do systemu).

18.08.2023 r.

do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

18.08.2023 r.

do godz. 15:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 21.08. 2023 r.

Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.