Wprowadzenie wniosku

Wprowadzenie wniosku elektronicznie i podpisanie go za pomocą profilu zaufanego:

 1. Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie możliwość zalogowania do systemu za pomocą login.gov.pl (profil zaufany).

 2. Po zalogowaniu do systemu niezbędne jest podanie danych dziecka – imię, nazwisko oraz PESEL w celu zarejestrowania wniosku.

 3. W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych,

 4. W panelu wyboru szkół kandydat może wybrać sześć szkół (priorytetów), a wśród nich nieograniczoną liczbę grup rekrutacyjnych (klas). Pozycja nr 1 na liście będzie tzw. placówką I-go wyboru,

 5. Następnie należy zaznaczyć kryteria ustawowe, jeśli występują (wielodzietność, niepełnosprawność etc.),

 6. W panelu podsumowania należy sprawdzić wprowadzone dane oraz kliknąć „Zapisz”,

 7. Podpisanie wniosku profilem zaufanym możliwe będzie po dodaniu odpowiednich załączników wymaganych przez system (część załączników dostępna jest na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w poziomie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w zakładce „Druki/pliki do pobrania”),

 8. Po załączeniu wymaganych dokumentów należy podpisać wniosek profilem zaufanym,

 9. W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji kandydat loguje się na konto w celu uzupełnienia wyników z egzaminu ósmoklasisty, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz dołącza do systemu skany dokumentów.

Uwaga !

Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany w celu otrzymania powiadomień dotyczących statusów wniosku.

Dostarczenie wniosku w formie papierowej do placówki I-go wyboru:

 1. Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych należy wybrać zakładkę „Pliki/druki do pobrania”,

 2. Następnie należy wydrukować wniosek oraz uzupełnić go,

 3. Uzupełniony wniosek należy podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami (niektóre dostępne w zakładce „Pliki/druki do pobrania”) dostarczyć do placówki I-go wyboru,

 4. W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, kandydat powinien uzupełnić wniosek o wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, dostarczając kopie dokumentów potwierdzających wyniki do placówki I-go wyboru.

Uwaga !:

Druk wniosku można także pobrać w szkole I wyboru.

Kandydaci nieposiadający numeru PESEL (posługujący się np. numerem paszportu czy karty pobytu):

Wniosek wprowadzany jest przez szkołę pierwszego wyboru (należy udać się w odpowiednim terminie do szkoły pierwszego wyboru). Formularz wniosku dostępny jest na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w zakładce „Pliki/druki do pobrania”.

Uwagi:

- Jako rodziców rozumie się także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

- Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. LO nr III,) lub szkołę określonego typu wchodzącą
w skład zespołu szkół (np. LO nr XXIV w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących, Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2, Szkoła Branżowa I stopnia nr 10 w Zespole Szkół nr 1).

- Obowiązek podania danych osobowych (dla celów rekrutacji) wynika z art. 150 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

- Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację ze szkoły podstawowej.

 - Kandydat zakwalifikowany do szkoły ponadpodstawowej kształcącej w zawodach powinien w terminie określonym w harmonogramie pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.