Wybór szkół

Uwaga: Rodzic kandydata/kandydat powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół, szczególnie zwrócić uwagę na terminy złożenia do odpowiednich szkół pisemnej deklaracji przystąpienia ucznia do sprawdzianów kompetencji językowych/innych oraz próby sprawności fizycznej.

 • kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych sześciu szkołach ponadpodstawowych objętych rekrutacją, tworząc własną listę preferencji

 • oddziały, w których wszystkie przedmioty nauczane są w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane są te same języki obce, dla celów elektronicznej rekrutacji grupuje się w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą miejsc.

 • jeżeli w jednym oddziale nauczane są różne języki obce, wówczas dla celów elektronicznej rekrutacji jeden oddział jest dzielony na dwie grupy.

 • przy wyborze oddziału należy pamiętać, że przedmioty przypisane do tego oddziału są realizowane w rozszerzeniu.

 • listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych ocen, wyników i kryteriów zaznaczonych we wniosku, tj. punktów naliczonych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu ósmoklasisty, za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych/innych, próby sprawności fizycznej.

 • złożenie w systemie elektronicznego naboru elektronicznego wniosku podpisanego profilem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami lub dostarczenie do szkoły I wyboru podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami jest warunkiem naliczenia punktów rekrutacyjnych.

Uwaga:

w wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko do jednego oddziału. Zmiana kolejności wybranych szkół

 • kandydat ma prawo zmienić swoje wybory oddziałów w szkołach, szkoły lub ich kolejność na liście preferencji.

 • kandydat, chcąc dokonać zmian wyborów, powinien w terminie określonym w harmonogramie:

- zalogować się do systemu

- sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada jego zainteresowaniom

- w przypadku, gdy kolejność oddziałów jest niezgodna z jego priorytetami odpowiednio przesuwając oznaczenia klas na liście, ustawić ich nową kolejność; w przypadku, gdy wybór szkoły był niewłaściwy – usunąć z listy poprzednio wybrane placówki, wybrać nowe szkoły i oddziały i ustawić je w odpowiedniej kolejności – zgodnie ze swoimi preferencjami

- podpisać poprawiony wniosek profilem zaufanym,

lub

- udać się do placówki pierwszego wyboru w celu anulowania niewłaściwego wniosku oraz zanieść nowy wniosek ze zmienioną kolejnością placówek do nowej szkoły I wyboru. Rekrutacja do oddziałów, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

 • szkoła podaje do publicznej wiadomości informację dot. terminu przeprowadzania próby sprawności fizycznej/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych/sprawdzianu kompetencji językowych/sprawdzianu predyspozycji językowych do dnia 28.02.2022 r.;

 • w wyznaczonym terminie należy zgłosić się do szkoły na próbę sprawności fizycznej/sprawdzian kompetencji językowych/sprawdzian uzdolnień kierunkowych/sprawdzian predyspozycji językowych,

 • należy sprawdzić wynik próby sprawności fizycznej/sprawdzianu kompetencji językowych/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych/sprawdzianu predyspozycji językowych na stronie internetowej szkoły przeprowadzającej dodatkowe postępowanie.

Wynik ten zostanie wpisany do elektronicznego systemu naboru przez szkołę, która przeprowadziła postępowanie

 • w terminie określonym w harmonogramie należy:

 • załączyć w systemie elektronicznego naboru zeskanowaną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zeskanowaną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oba dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

lub

 • zanieść kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oba dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej) do placówki pierwszego wyboru

Jeśli kandydat w swoich wyborach wskazuje oddział, do którego przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (dwujęzyczny, międzynarodowy, sportowy, mistrzostwa sportowego, oddział wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji), to wniosek musi złożyć w terminie od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r., do godz. 15:00.

Po tym terminie możliwość wskazania takiego oddziału nie będzie możliwa (zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty).

UWAGA!!:

Korekta wniosku możliwa będzie w sytuacji, kiedy szkoła I wyboru nie potwierdziła wniosku lub dokonała anulowania potwierdzenia. W celu anulowania potwierdzenia należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru oraz wprowadzić korektę w systemie lub zanieść nowy wniosek ze zmienioną kolejnością placówek do nowej szkoły I wyboru.