Rekrutacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych organizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław:

  • Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych, z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

 

  • Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół z oddziałami integracyjnymi odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Oddziały integracyjne: 

  1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.

  2. Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.

  • Rodzic/opiekun prawny ucznia rejestruje wniosek w elektronicznym systemie naboru i wybiera grupę integracyjną w w/w placówkach oraz dołącza w formie skanu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub dostarcza wniosek w formie papierowej wraz z orzeczeniem do wybranej szkoły. Jeśli kandydat wybrał tylko oddziały integracyjne to do obydwu szkół dostarcza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Uwaga:

Dzieci i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej, biorą udział w rekrutacji elektronicznej na warunkach ogólnych.