Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431);

  • Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023;

  • Zarządzenie nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 dla kandydatów

- do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

- do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych, pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,

- na semestr pierwszy klas I publicznych: dwuletnich branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych, czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych,

- do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych;

  • Uchwała nr XXXIV/88/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dopuszczenia możliwości składania wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.

  •   Zarządzenie nr 7327/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie koordynowania procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach ponadpodstawowych