Drodzy Kandydaci,


w dniu 15-07-2024 godz. 15:00 w szkołach zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Po zalogowaniu się na konto w systemie rekrutacji, będzie widoczna informacja o wynikach naboru.


Do 22-07-2024 będzie trwał etap potwierdzania przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez przedłożenie (w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


Uwaga! Niedostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.


Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się od 24-07-2024.


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej krok po kroku - zobacz film


Informator o ofercie


Szczegółowy informacje dotyczące przebiegu rekrutacji oraz harmonogram dostępny jest w menu po lewej stronie.


Życzymy trafnych wyborów