Rekrutacja dla dzieci zamieszkujących we Wrocławiu, urodzonych w latach 2018 - 2021:
2021 r. – 3 latki
2020 r. – 4 latki
2019 r. – 5 latki
2018r.  – 6 latki
W rekrutacji mogą też wziąć udział dzieci ze starszych roczników posiadające decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.
Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny –  Dz. U.  2023,  poz. 1610 ze zm.).
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2024r.),

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.