I ETAP REKRUTACJI


Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

L.p.

Kryterium ustawowe 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)

200

2. 

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, lub

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r., poz. 573 ze zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

200

3. 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r., poz. 573 ze zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

200  

4. 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200  

5. 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe), (Dz. U. 2021 r., poz. 573 ze zm.))

200  

6. 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)

200

7. 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe)

200

 

II ETAP REKRUTACJI

Kryteria dodatkowe:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie Uchwały Nr LXIV/1664/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.01.2023 r. w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Wrocław

L.p.

Kryterium dodatkowe

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia

1.

Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują (pracuje) lub studiują (studiuje) w trybie dziennym lub prowadzą (prowadzi) gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia –oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

c) w przypadku studiów oświadczenie rodzica o stacjonarnym trybie studiów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

d) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego oświadczenie rodzica oprowadzeniu gospodarstwa rolnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

e) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej –oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

15

2.

Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia –oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

c) w przypadku studiów oświadczenie rodzica- o stacjonarnym trybie studiów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

d) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego -oświadczenie rodzica oprowadzeniu gospodarstwa rolnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

e) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej –oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

10

3.

Udział w programie Nasz Wrocław (usłudze świadczonej drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia oraz aglomeracji wrocławskiej) przez jednego z rodziców posiadającego:

     

a) aktywny Status Podatnika w ramach programu, dla mieszkańców, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu (z wyłączeniem I urzędu skarbowego), albo

Oświadczenie o posiadaniu aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław złożone przez jednego z rodziców stanowiące załącznik nr 4 do uchwały

30

b) aktywny status MAX w ramach programu, dla mieszkańców którzy posiadają aktywny Status Podatnika (tj. rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu) oraz potwierdzili zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu

Oświadczenie o posiadaniu aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław złożone przez jednego z rodziców stanowiące załącznik nr 4 do uchwały

50

4.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego).

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja

Oświadczenie potwierdzające kryterium stanowiące załącznik nr 5 do uchwały

25

5.

Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki

5

6. 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej niż 100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) – 1 pkt

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt)

Wzór:100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1ustawy o świadczeniach rodzinnych

_________________________________ dochód na osobę w rodzinie dziecka

= liczba punktów

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie potwierdzające kryterium stanowiące załącznik nr 6 do uchwały

0-1