1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie zgłoszenia w formie elektronicznej  do szkoły obwodowej

14.02.2024

od godz. 12:00

20.02.2024

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28.02.2024

od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat

28.02.2024

od godz. 14:00

29.02.2024

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

01.03.2024

od godz. 14:00

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne do szkół,

które dysponują wolnymi miejscami

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie wniosku lub zgłoszenia w formie elektronicznej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2024

od godz. 12:00

11.03.2024

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18.03.2024

od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat

18.03.2024

od godz. 14:00

19.03.2024

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20.03.2024

od godz. 12:00

Powiadomienie szkoły obwodowej  o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

niezwłocznie

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów: sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie deklaracji o przystąpieniu do próby sprawności fizycznej

06.05.2024

17.05.2024

do godz. 15:00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

 

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

03.06.2024

14.06.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17.06.2024

godz. 13:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane

17.06.2024

od godz. 13:00

19.06.2024

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20.06.2024

godz. 13:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 20.06.2024

Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

21.06.2024

godz.12:00

Złożenie deklaracji o przystąpieniu do próby sprawności fizycznej na wolne miejsca w klasach IV sportowych

21.06.2024

od godz. 12:00

24.06.2024

do godz. 15:00

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

 

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

26.06.2024

27.06.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28.06.2024

godz. 13:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane

28.06.2024

od godz. 13:00

01.07.2024

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02.07.2024

godz.13:00

 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Etap rekrutacji  

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych w szkole podstawowej we Wrocławiu  

11.03.2023

22.03.2024

do godz. 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

07.05.2023

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20.05.2024

godz. 15:00

Złożenie dokumentacji w sekretariacie Szkoły

25.06.2024

27.06.2024

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII szkoły podstawowej we Wrocławiu

28.06.2024

godz. 13:00

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie na wolne miejsca, w uzgodnieniu ze szkołą

do końca sierpnia 2024

Procedura odwoławcza

od 28 czerwca 2024 r.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych należy sprawdzić stronę internetową szkoły lub zwrócić się do dyrektora szkoły, w której będzie przeprowadzona rekrutacja.