Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się przy pomocy systemu teleinformatycznego.
Rodzice korzystają z systemu poprzez stronę  rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, urodzone w:

  • jako 7-latki,

  • jako 6-latki- jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2023/2024 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane (od września 2024 roku) na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia.
Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.
Do zadań komisji rekrutacyjne należy:

  • weryfikacja złożonych wniosków,

  • weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

  • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do klas po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja klas uzależniona jest od liczby przyjętych dzieci w procesie rekrutacji.
UWAGA
Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wniosek o przyjęcie, w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym z tym, że data i godzina:
- wypełnienia wniosku w systemie teleinformatycznym,
- podpisania wniosku podpisem zaufanym w systemie, nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.