I  Złożenie wniosku

P.: Gdzie znajdę potwierdzenie, że wniosek został podpisany podpisem elektroniczmnym (profilem zaufanym).

O.: W celu sprawdzenia poprawnosci podpisania wniosku należy zalogować się na konto i sprawdzić czy w miejscu podpisania przez rodzica znajduje się informacja o dacie oraz osobie, która podpisała wniosek.


P.: Czy wystarczy wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji?

O: Tak, wystarczy wypełnić wniosek w systemie. Należy jednak pamiętać o podpisaniu wniosku elektronicznie. 

P.: Czy złożony i podpisany elektronicznie wniosek może zostać poprawiony?

O.: Tak, wprowadzony wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji może zostać poprawiony do momentu zamknięcia możliwości wprowadzenia wniosków. Należy jednak pamiętać, aby poprawiony wniosek ponownie podpisać elektronicznie.

P.: Czy wniosek może złożyć osoba trzecia?

O.: W sytuacji złożenia wniosku w formie elektronicznej rodzic załącza odpowiednie dokumenty w systemie w formie skanu i podpisuje je swoim profilem zaufanym.

Jeśli nie składa się wniosku w systemie, to wcześniej pobrany wniosek z placówki musi zostać podpisany przez rodzica wraz z załącznikami, a do wniosku powinno zostać dołączone pełnomocnictwo do danej czynności dla osoby składającej wniosek.

II  Logowanie i dane w systemie

P.: Jak może się zalogować kandydat, który chce wziąć udział w elektronicznej rekrutacji?

O.: Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl  i kliknięciu w wybrany poziom rekrutacji  będzie możliwość wejścia do systemu za pomocą portalu login.gov.pl z wykorzystaniem logowania przez profil zaufany.

P.: Jak może się zalogować kandydat, który nie posiada numeru PESEL (obcokrajowiec)?

O.: Rodzic kandydata będącego obcokrajowcem musi posiadać aktywny profil zaufany jeśli chce wprowadzić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. Jeśli rodzic nie posiada profilu zaufanego musi udać się po wniosek w formie papierowej do placówki I wyboru, a po jego uzupełnieniu wraz z załącznikami złożyć go w wybranej placówce.

III  Statusy wniosku

Rodzaje statusów:

Status – „Wniosek zarejestrowany”

Status – „Wniosek zweryfikowany”

P.: Po wprowadzeniu wniosku w systemie i jego podpisaniu profilem zaufanym w panelu kandydata mam informację o statusie, iż wniosek został zarejestrowany. Co to oznacza?

O.: Status zrejestrowany oznacza, że wniosek został wprowadzony w całości i oczekuje na weryfikację przez placówkę I wyboru. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie rodzic otrzyma na podany adres e-mail informację o jego rejestracji, natomiast po podpisaniu wniosku profilem zaufanym na koncie dziecka w miejscu "Złóż podpis" widnieje data i godzina oraz osoba, która podpisała wniosek.

P.: Co oznacza status wniosku – wniosek zweryfikowany?

O.: Status zweryfikowany oznacza, że placówka I wyboru sprawdziła wniosek oraz załączniki pod względem poprawności danych i wskazanych informacji. Wniosek ze statusem „zweryfikowany” bierze udział w rekrutacji. Po weryfikacji wniosku przez placówkę rodzic otrzymuje informację e-mail o zweryfikowaniu wniosku oraz nie może dokonywać zmian w jego treści.

P.: Na koncie dziecka pod statusem zarejestrowany ukazała się informacja: „Wezwanie do uzupełnienia. Powód: Brak prawidłowego zaświadczania”.

O.: Oprócz statusu na koncie kandydata rodzic może otrzymać również wiadomość e-mail o potrzebie uzupełnienia zarejestrowanego wniosku o brakujące elementy. W wiadomości e- mail zostanie wskazana nieprawidłowość/brak  załączników oraz wskazany termin do uzupełnienia. Braki należy uzupełnić dostarczając odpowiednie dokumenty do placówki w wyznaczonym terminie.

P.: Nie otrzymałem e-maila informującego o statusie wniosku. Co mam zrobić?

O.: Należy zalogować się do systemu rekrutacji  i zweryfikować adres e-mail wpisany w zakładce „Dane rodziców”.

IV Kryteria

Zamieszkiwanie we Wrocławiu

P.: Co w przypadku kiedy ktoś wie, że przeprowadzi się do Wrocławia po terminie rekrutacji elektronicznej i np. od lipca będzie to jego miejsce zamieszkania?

O.: Jeśli ma już dokument, który potwierdza, że jego miejsce zamieszkania będzie we Wrocławiu to może wziąć udział w elektronicznej rekrutacji.

P.: Czy trzeba być zameldowanym we Wrocławiu?

O.: Nie, nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu. Rodzic wypełniając wniosek w systemie wpisuje aktualny adres zamieszkania. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

  1. a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym

  2. b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2024 r.

  3. c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem (np. umową przedwstępną z developerem, aktem notarialnym zakupu nieruchomości, umową najmu)

P.: Co w sytuacji, kiedy dzieckiem zajmuje się babcia, dziecko jest u niej zameldowane, a rodzice są zameldowani gdzie indziej (inna ulica, miasto, zagranica) i nie ma jeszcze wyroku sądu stwierdzającego opiekę?

O.: Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Brak jest zatem podstawy prawnej, aby w opisanym wyżej przypadku przyjmować miejsce zamieszkania dziecka z babcią.

P.: W jaki sposób należy udokumentować zamieszkiwanie we Wrocławiu w przypadku braku zameldowania?

O.: Rodzice przedstawiają dokument potwierdzający zamieszkiwanie - umowa najmu, umowa kupna mieszkania.

Rodzeństwo w tej samej placówce

P.: Czy za dziecko, które kończy edukację w przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutuje się do klasy pierwszej w tym samym zespole należą się punkty przy rekrutacji młodszego rodzeństwa do tego samego przedszkola?

O.: Tak, dzieciom zgłaszanym w tym samym momencie do placówki należą się punkty.

Dochód

P.: Czy należy wpisać dochód brutto czy netto?

O.: Należy wpisać dochód netto, co do grosza (nie należy zaokrąglać dochodu).

 P.: Jak wyliczyć dochód?

O.: W celu wyliczenia dochodu należy posłużyć się kalkulatorem dochodu na stronie elektronicznego systemu rekrutacji.

 

Wyliczając dochód (bez użycia kalkulatora dochodu) można posłużyć się wzorem:

Dochód ojca:                                                Dochód matki:

I miesiąc – 3150 zł                                         I miesiąc – 2800 zł

II miesiąc – 3300 zł                                        II miesiąc – 2958 zł

III miesiąc 2900 zł                                          III miesiąc – 2749 zł

Suma: 9.380 zł                                                       Suma: 8507 zł

 

9.380 zł + 8507 zł = 17 887 zł

17 887 zł : 3 (miesiące) = 5962, 33 zł (dochód miesięczny w rodzinie)

5962, 33 zł : 4 osoby w rodzinie = 1490,58 zł (miesięczny dochód na osobę                     w rodzinie)

 

P.: Czy świadczenie rodzinne 800+ wliczane jest do dochodu podczas rekrutacji?

O.: Świadczenie rodzinne 800+ nie jest wliczane do dochodu gospodarstwa domowego na potrzeby rekrutacji.

P.: Które miesiące bierze się pod uwagę?

O.: Dowolne trzy miesiące z sześciu poprzedzających złożenie wniosku (nie muszą być kolejne), przy czym dochód matki i ojca należy podać z tych samych miesięcy.

P.: Jakie zarobki należy wpisać, jeżeli są one w walucie obcej?

O.: Należy dokonać przeliczenia dochodu na złotówki po średnim kursie NBP na dzień 8 marca 2024 r.

Nasz Wrocław MAX

P.: Czy posiadając aktywny Status Podatnika otrzymam dodatkowe punkty za status MAX?

O.: Ounkty związane z udziałem w programie Nasz Wrocław nie sumują się. Oznacza to, że kandydat może uzyskać punkty za aktywny Status Podatnika w programie Nasz Wrocław lub za status Nasz Wrocław MAX.

V Dokumenty potwierdzające

Oświadczenia

P.: Gdzie są dostępne wzory oświadczeń?

O.: Wzory oświadczeń są załącznikami do Uchwały Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 01.2023r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław. Na stronie elektronicznego systemu rekrutacji – rekrutacje.edu.wroclaw.pl w zakładce „Pliki/druki do pobrania” dostępne są aktywne druki załączników do wypełnienia.

Oryginał czy kopia

P.: Czy dyrektor placówki zatrzymuje dokumenty potwierdzające kryteria czy są one tylko do wglądu np. wyroki rozwodowe?

O.: W sytuacji złożenia wniosku w formie elektronicznej rodzic załącza odpowiednie dokumenty w systemie w formie skanu o łącznej wadze do 4 MB. Jeśli wniosek został pobrany w placówce i zostaje złożony w formie papierowej, to Dyrektor zatrzymuje dokumenty składane przez rodziców razem z wnioskiem i nie ma możliwości ich odzyskania.

P.: Czy należy składać oryginały czy kopie dokumentów potwierdzających kryteria?

O.: Dokumenty mogą być składane: w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej należy załączyć odpowiedni skan dokumentu do systemu.

P.: Czy rodzic wypełniając wniosek w systemie i dołączając do niego skany odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów ma wydrukować wniosek i załączniki i złożyć je w  placówce pierwszego wyboru.

O.: Wypełniony w systemie wniosek wraz z załącznikami, który zostaje podpisany elektronicznie uznawany jest za wniosek kompletny. Wówczas rodzic nie drukuje wniosku z załącznikami i nie składa go w placówce.

P.: Czy komisja rekrutacyjna może żądać dodatkowych dokumentów?

O.: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo wglądu do innych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Kopie innych dokumentów, które nie są wymagane, nie powinny zostać dołączone do składanego wniosku rekrutacyjnego. Przewodniczący komisji może wezwać rodzica do przedstawienia innych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Piecza zastępcza

P.: Jaki dokument poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą?

O.: Potwierdzeniem pieczy zastępczej jest orzeczenie sądu lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą

Dochód

P.: Jak udokumentować dochód?

O.: Należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu.

VI Oddziały w ZSP przy ul. Białostockiej

P.: Chcę, aby moje dziecko w przyszłości uczęszczało do ZSP przy ul. Białostockiej, czy mogę wybrać takie klasy w rekrutacji?

O.: W rekrutacji do klas I szkół podstawowych, rodzice dzieci, którzy chcą w przyszłości uczęszczać do szkoły przy ul. Białostockiej, będą mogli wybrać w szkołach podstawowych: SP 26,  SP 22, SP 75, SP 95 klasy dla nich dedykowane. Klasa taka będzie miała dodatkową nazwę – Oddział ogólny - ul. Białostocka.  Jeżeli liczba zgłoszonych uczniów będzie wystarczająca w ww. szkołach zostaną utworzone klasy, które w roku szkolnym 2025/2026 będą mogły, na wniosek rodzica, zostać przeniesione w całości do szkoły przy ul. Białostockiej. 

VII Obcokrajowcy

P.: Czy dziecko - obcokrajowiec może wziąć udział w rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych?

O.: W rekrutacji do klas I szkół podstawowych mogą wziąć udział dzieci niebędące obywatelami polskimi, w tym uchodźcy z Ukrainy. Jednak dla nich rekomendowane są oddziały przygotowawcze. Aby, zapisać dziecko do takiej klasy, należy złożyć podanie w wybranej szkole. Wówczas nie zachodzi potrzeby rekrutowania/zgłaszania dziecka w elektronicznym systemie rekrutacji.