Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ze względu na swoje miejsce zamieszkania i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole.
Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu posiadający profil zaufany rejestrując zgłoszenie powinni:

  • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,

  • wybrać szkołę obwodową,

  • załączyć w systemie odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,

  • podpisać zgłoszenie podpisem zaufanym.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

  • pobrać zgłoszenie w obwodowej szkole podstawowej,

  • wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie,

  • złożyć zgłoszenie w obwodowej szkole podstawowej.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe).