1. Kryteria rekrutacyjne do klas I Szkół Podstawowych
Kryteria określone w Uchwale Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 r.

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat zamieszkujący* we Wrocławiu

oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 r.

100

2.

 

 

Udział w programie Nasz Wrocław (usłudze świadczonej drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia oraz aglomeracji wrocławskiej) przez jednego z rodziców posiadającego:

 

 

a) Aktywny Status Podatnika w ramach programu, dla mieszkańców, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu (z wyłączeniem I urzędu skarbowego), albo

 

oświadczenie - zgodnie z załącznikiem  nr 2 do Uchwały Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 r.

80

b) Aktywny status MAX w ramach programu, dla mieszkańców którzy posiadają aktywny Status Podatnika (tj. rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu) oraz potwierdzili zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu

oświadczenie - zgodnie z załącznikiem  nr 2 do Uchwały Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 r.

90

3.

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140);

70

4.

Zgłoszenie jednocześnie do klasy I w tej samej szkole dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole lub przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja

oświadczenie - zgodnie z załącznikiem  nr 3 do Uchwały Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 r.

 

60

5.

Kandydat uczęszczający w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja: a) do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujący się do tej szkoły, b) do oddziału przedszkolnego w przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole

 

 

50

6

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a/ w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej  100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  - 1 pkt

b/w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt)

Wzór: 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

_________________________________ = liczba punktów dochód na osobę w rodzinie dziecka

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)

0-1

* Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie* to:
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2024r.),
c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.
UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
2. Kryteria rekrutacyjne do klas IV sportowych
W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.
3. Kryteria rekrutacyjne do klas VII dwujęzycznych
W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych należy sprawdzić stronę internetową szkoły lub zwrócić się do dyrektora szkoły, w której będzie przeprowadzona rekrutacja.