W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkuje przebiega zgodnie z zapisem art. 158 ust 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły podstawowej złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym kandydat uczęszcza do danej szkoły podstawowej (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowe).

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
są przechowywane w szkole podstawowej, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej została wniesiona skarga
do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem
(art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowe).